Condicions de Venda Online

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

En compliment del que disposa el Reial Decret 1906/99 de disset de desembre, per la qual es regula la contractació electrònica amb condicions generals, i de la Llei d’ ordenació del comerç minorista ( Llei 7/1996 de 15 de gener, modificada per la Llei 47/2002 de 19 de Desembre ) en l’aplicable al que disposa sobre les vendes a distància en els articles 38 i següents, Grup Èxit en representació Economia Solidària Empresa d’inserció SLU, informa:

El present document suposa la regulació general dels serveis prestats per Grup Èxit, a través del web, constituint el marc jurídic que desenvolupa la present relació contractual de compravenda.

Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que disposa a la Llei 7/1988, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, modificat per la Llei 39/2002, de 28 d’octubre, de transposició a l’ordenament jurídic espanyol de diverses directives comunitàries en matèria de protecció dels interessos dels consumidors i usuaris que incorpora les modificacions introduïdes per la Llei 22/2003, de 9 de juliol , concursal, i Incorpora les modificacions introduïdes per la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la Venda de Béns de Consum, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, modificada per la Llei 47 / 2002 per a la transposició a l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva 97/7 / CE, en matèria de contractes a distància, i per a l’adaptació de la Llei a diverses Directives comunitàries i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Els serveis oferts per Grup Èxit podran ser contractats per qualsevol usuari que compleixi amb els requisits establerts en les presents CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ i AVIS LEGAL disponibles en tot moment en el lloc web de Grup Èxit

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

El contracte té per objecte regular les condicions generals de servei ofert per Grup Èxit: Els serveis que Grup Èxit presta actualment i que són objecte d’aquest contracte, són de Botiga virtual de venda de productes amb valor social.

L’accés a la informació és completament gratuït, mentre que el servei de compra de productes té un cost afegit, especificant en tot moment els preus actuals del producte, els preus de ports , i els càrrecs per impostos.

2. IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS CONTRACTANTS

Grup Èxit en representació Economia Solidària Empresa d’inserció SLU, amb domicili social a Pujada de la Mercè, 8, 17001 Girona amb telèfon de contacte 972 20 49 80, amb CIF B17859786
I, d’una altra banda, pel CLIENT, les dades introduïdes per realitzar la compra o per fer algun suggeriment , mitjançant el formulari establert a l’efecte, són els que han estat consignades per ell mateix . Totes les dades incloses en ell han estat introduïts directament pel client, de manera que la responsabilitat sobre l’autenticitat dels mateixos correspon , directament i exclusivament al CLIENT.

3. OBLIGACIONS RELATIVES AL PROCÉS DE COMPRA

El CLIENT és l’únic responsable de la veracitat de les dades introduïdes per ell mateix en el procediment de compra, i accepta l’obligació de facilitar dades correctes, exactes i completes. Si el CLIENT incompleix aquesta obligació, quedarà sota la seva responsabilitat el respondre pels possibles danys i perjudicis produïts a Grup Èxit o a un tercer.

4. CONDICIONS DEL SERVEI

Les condicions comercials d’aquest servei i les ofertes que eventualment puguin dur-se a terme per Grup Èxit sempre apareixen en l’esmentada pàgina web pel que poden ser consultades, arxivades o impreses. Grup Èxit es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions generals de contractació així com qualsevol altre document exposat al lloc web.

5. RESPONSABILITATS

Grup Èxit no serà responsable dels retards o errades que es produeixin en l’accés, funcionament i operativitat del web, o en els seus serveis i / o continguts, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament de la mateixa, quan tinguin el seu origen en avaries produïdes per catàstrofes naturals o situacions de força major, o d’urgència extrema, com ara vagues, atacs o intrusions informàtiques o qualsevol altra situació de força major o causa fortuïta, així com per errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades i en tot cas quan l’error hagués estat produït per un tercer aliè a l’Organització empresarial de Grup Èxit.

Grup Èxit es fa responsable de la fiabilitat, veracitat i exactitud dels continguts, dades o informacions respecte als productes oferts al seu lloc web, llevat que aquestes haguessin estat modificades per terceres parts, alienes o no a l’organització, sense autorització expressa per part de l’empresa. El servei prestat per Grup Èxit se cenyeix exclusivament a posar a disposició dels clients els productes, fent-se responsable en aquest cas d’aquests productes en cas de fallida tècnica dels mateixos. Per això, en cas de requerir assistència tècnica respecte als mateixos serà prestada per Grup Èxit o, si s’escau pel fabricant. En cas que en els llocs web propietat de Grup Èxit puguin haver-hi banners que permetin a l’usuari l’accés a pàgines web o enllaços propietat de tercers. En aquest cas Grup Èxit no es fa responsable dels continguts que en ella poguessin trobar-se allotjats i procedint a retirar-los en el cas que algun usuari li comuniqui algun tipus de contingut il·lícit, un cop l’empresa ho hagi comprovat . El CLIENT es compromet a complir amb el que estableix l’AVÍS LEGAL i amb les CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ publicades per Grup Èxit en el seu lloc web en el moment de la compra del producte.

6. GARANTIA I RECLAMACIONS

Tots els productes oferts a través del lloc web són originals de la marca i nous. Tots els productes compten amb una garantia de 1 any des del moment del lliurament, respecte a les faltes de conformitat amb el producte. No obstant això, i en base al que disposa la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la Venda de Béns de Consum, es presumeix que tots els defectes o faltes de conformitat amb l’oferta que es manifestin dins dels 6 primers mesos, es deuen a errors de fabricació, fent-se responsable en aquest cas la marca en qüestió del producte. Per errors, fallades o deficiències a partir d’aquesta data serà càrrega del client demostrar que es tracta d’errors de fabricació i no pel seu ús. A tots els efectes s’entendrà realitzada el lliurament del producte en el moment que aparegui en l’albarà de lliurament del producte. Per a qualsevol aclariment sobre les presents condicions generals o per realitzar qualsevol reclamació relativa a la seva compra, el CLIENT té a la seva disposició les següents adreces: Grup Èxit NIF: B17859786 Pujada de la Mercè, 8, 17001 Girona, info@grupexit.cat.

7. VALIDESA DEL PROCÉS DE COMPRA COM A PROVA D’ACCEPTACIÓ DEL CONTRACTE

Amb dues parts declaren expressament que l’acceptació de l’oferta de servei de Grup Èxit pel CLIENT es porta a terme a través del seguiment del procediment de compra descrit en l’apartat 6, PROCEDIMENT DE COMPRA . El fet de seguir telemàticament tots els passos descrits en el punt 6 per al procés de compra dels productes i complements pel CLIENT, suposa l’acceptació integra i expressa de les presents condicions generals de contractació , entesa suficient per contractar. El contracte quedarà perfeccionat des de la data en què el CLIENT manifesti la seva conformitat amb les condicions de contractació publicades en el moment de realitzar la compra, havent de seleccionar de forma expressa l’acceptació de les mateixes.

8. NUL·LITAT PARCIAL

Si qualsevol part d’aquestes condicions de servei fora contrària a Dret i, per tant, invàlida, això no afectarà a les altres disposicions conformes a dret. Les parts es comprometen a renegociar aquelles parts de les condicions de servei que resultessin nul·les i a incorporar-les a la resta de les condicions de servei.

9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi al lloc web de www.grupexit.cat o qualsevol dels que d’ell depengui , serà d’aplicació la legislació espanyola , sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús del present lloc web, els Jutjats i Tribunals corresponents al domicili del Client i, si escau, els tribunals arbitrals als quals es troba adherida Grup Èxit en el moment de produir-se la controvèrsia. Per presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis poden dirigir-se per correu electrònic a l’adreça info@grupexit.cat

10. DRET DE DESISTIMENT

Tens dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia en què tu o un tercer autoritzat per tu, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns. Per exercir el dret de desistiment, hauràs de notificar-nos la teva decisió de desistiment del contracte a través d’una declaració inequívoca per a Grup Èxit. Podràs utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori. Per complir el termini de desistiment , només cal que la comunicació relativa a l’exercici per part teva d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.
Dades
Correu postal: Pujada de la Mercè, 8, 17001 Girona
E-mail: infor@grupexit.cat
Telèfon: 972 20 49 80

Conseqüències del desistiment :

En cas de desistiment per part teva, et tornarem tots els pagaments rebuts que hagis efectuat a la nostra botiga en línia, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per part teva d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim ) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informe de la teva decisió de desistir del present contracte.

Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat com a client per a la transacció inicial, tret que hagis disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que tu hagis presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer. Hauràs de retornar o lliurar-nos els béns a través de l’empresa de missatgeria mitjançant la qual et vam fer lliurament de la comanda, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniquis la teva decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs el termini. Hauràs d’assumir el cost directe de devolució dels béns. Només seràs tu responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent de la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Model Formulari de Desistiment

– A l’atenció de Grup Èxit , Pujada de la Mercè, 8, 17001 Girona (Telèfon 972 20 49 80) Correu : info@grupexit.cat)

– Per la present li comunico / comuniquem ( * ) que desisteixo de la meva / desistim del nostre ( * ) contracte de venda del següent bé / prestació del servei següent ( * )

– Comanda / rebut el ( * )

– Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

– Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

– Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper)

– Data

( * ) Ratlleu el que no escaigui

Per exercir el dret de desistiment, hauràs notificar-nos la teva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca. Podràs utilitzar el model de formulari de desistiment que figura en aquest apartat, encara que el seu ús no és obligatori. Tens així mateix l’opció d’emplenar i enviar electrònicament el model de formulari de desistiment o qualsevol altra declaració inequívoca a través del nostre lloc web info@grupexit.cat. Si recorres a aquesta opció, et comunicarem sense demora per correu electrònic la recepció del desistiment. En els productes alimentaris no s’aplicarà el dret de desistiment.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies , cliqueu l'enllaç per a més informació. Cookies ACEPTAR

Aviso de cookies